Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

       

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach w ramach realizacji projektu

„Bezpieczna Szkoła. Bezpieczny Uczeń”

 

   

   

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 276.   Liczba klas – 14.

Liczba przeprowadzonych debat - 14, liczba uczestników debat 157.

Przesłano do jury 42 testy.

Wyniki testu oraz debaty wykazały, że uczniowie znają i rozumieją pojęcia społeczeństwo, naród, państwo i  jego elementy, prawo i jego gałęzie. Potrafią omówić zależności pomiędzy tymi pojęciami w państwie demokratycznym, wymienić prawa i obowiązki obywatela Polski.                  W większości znają strukturę organów władzy, wiedzą jaki dokument jest ustawą zasadniczą, w jaki sposób można zostać obywatelem państwa polskiego. Podczas debat omawiane były m.in. takie problemy :

 1. Czy państwo jest naprawdę potrzebne?

 2. Dlaczego naród i państwo to nie to samo?

 3. Co oznacza patriotyzm naszych czasów?

 4. Komu potrzebne jest prawo i dlaczego się ludzie do niego stosują?

 5. Czy Polacy są dobrymi obywatelami?

 

Wnioski:

Uczniowie w zdecydowanej większości widzą potrzebę istnienia państwa i prawa, chociaż krytycznie podchodzą do ich funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, doceniają wkład narodu polskiego w walkę o wolność kraju i widzą konieczność współpracy różnych narodowości w ramach współczesnego państwa. Patriotyzm w tradycyjnym rozumieniu, u niektórych uczestników debat został zastąpiony cechami kosmopolityzmu, prawie wszyscy uczniowie uważają siebie i osoby          z najbliższego otoczenia za dobrych obywateli, znacznie gorzej oceniają postawy elit politycznych.

 

W załączeniu przesłano: wzór testu, skany 42 testów uczniowskich, zdjęcia z przeprowadzanych       w klasach debat, zbiorcze - tabelaryczne zestawienie wyników testu.Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy              w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

 

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu „Co powinno się zmienić …?: 20 uczniów. Do jury przesłano 10 prac.  

 

W naszej szkole w dniach od 23 lutego do 15 marca 2015r. przeprowadzony został konkurs             na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by uległy poprawie relacje między ludźmi  ( nauczyciel-uczeń, uczeń- uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?”. Prace konkursowe pod względem tematu oraz techniki wykonania były bardzo zróżnicowane. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Jedenaście najciekawszych prac znalazło się na wystawie w holu głównym szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Jury, któremu przewodniczyła pani Dyrektor Renata Matla-Kocot,  wskazało  laureatów konkursu oraz prace wyróżnione.  Ponadto, chętni uczniowie ze wszystkich klas mogli uzupełniać drzewko decyzyjne, dotyczące zmian, które powinny nastąpić w relacji uczeń- nauczyciel w naszej szkole. Analiza prac konkursowych oraz drzewka decyzyjnego pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków.

 

Wnioski:

Diagnozując obecną sytuację, uczniowie zwrócili uwagę na takie zjawiska jak: przypadki faworyzowania niektórych uczniów, brak czasu dla siebie, brak zrozumienia. Młodzież w relacjach   z nauczycielem oczekuje przede wszystkim tolerancji, sprawiedliwości, wyrozumiałości i szacunku. Uczniowie widzą również konieczność zmiany swojego zachowania. Wskazali  na potrzebę zmiany nastawienia do nauczyciela, by nie traktować go jak wroga. Dostrzegli także konieczność wyrażania szacunku wobec uczącego słowem, gestem, zachowaniem, ubiorem. Uczeń powinien wykazać się chęcią wypracowania kompromisu z nauczycielem. Zdaniem młodzieży, wiele zależy również        od uczących. I tak: nie powinni oni obrażać ucznia,  faworyzować niektórych. Powinni pamiętać,    że szkoła „to nie wszystko”. Otwartość, cierpliwość i znajomość przepisów szkolnych to, zdaniem uczniów, kolejne cechy nauczyciela, które przyczyniłyby się do poprawy relacji uczeń- nauczyciel   w ZSB.

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia 11 prac konkursowych, zdjęcia szkolnej wystawy z pracami uczniów, opracowany przez szkołę regulamin konkursu, dokument z laureatami konkursu.Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy;zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań: 3. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 14 klas. Liczba uczestników spotkań: łącznie 107 uczniów. W tym: spotkanie ze strażakami -36 uczniów, spotkanie z policjantem - 37 uczniów, spotkanie z ratownikiem medycznym- 34 uczniów.

Opis spotkań przesłano do jury pocztą elektroniczną.

 

W naszej szkole odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, a także pogadanki  w ramach godzin z wychowawcą, poświęcone bezpiecznemu zachowaniu w domu, w szkole, na ulicy. W spotkaniach brali udział przedstawiciele wszystkich klas. Ich zadaniem było zapoznanie reszty klasy z poruszanymi problemami                      i przekazanie najważniejszych informacji ze spotkania na późniejszych godzinach z wychowawcą.

23.03.2015r.  w naszej szkole gościli przedstawiciele Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej             w Katowicach-Dąbrówce Małej. Statystyki mówią, że jednostka ta ma najwięcej wezwań                 w Katowicach. Są to nie tylko wezwania do kota, który utknął na drzewie, do pszczół czy szerszeni umiejscowionych pod dachem czy w piwnicy, do pożarów na otwartej przestrzeni, ale także            do wypadków drogowych i skażeń chemicznych. Przedstawiciele straży pożarnej omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, podstawowe zasady postępowania podczas ewakuacji szkoły, sposoby gaszenia ognia (kierunek wiatru, bezpieczny odstęp, wykorzystanie przeszkód jako ochrony przed poparzeniem), bezpieczne zasady chronienia się przed zatruciem czadem (tlenkiem węgla). Przedstawili zagrożenia, z jakimi często spotykają się podczas akcji. Zaprezentowali nowoczesny sprzęt gaśniczy, dzięki któremu ich praca staje się bardziej skuteczna(pokaz wykorzystania aparatu służącego do pracy w pomieszczeniach silnie zadymionych). Na zewnątrz budynku szkoły strażacy zademonstrowali młodzieży wóz strażacki, omówili szczegółowo jego wyposażenie. Swoistą atrakcją spotkania był pokaz sprawności strażaków – m.in. utworzenie ściany wodnej, tzw. „kurtyny”, która oddziela od ognia sąsiadujące obiekty, w ten sposób zabezpieczając je przed rozprzestrzenieniem się ognia. Strażacy, właśnie rozpoczynającą się wiosnę, uznali za okres najtrudniejszy w ich pracy, ze względu na plagę wypalania traw. Strażacy chętnie odpowiadali        na pytania uczniów dotyczące najczęstszych przyczyn pożarów i sposobów ich zapobiegania. Pytania dotyczyły także możliwości wstąpienia w szeregi ochotniczej straży pożarnej. Co ciekawe, tym zagadnieniem zainteresowane były również dziewczęta.

 27.03.2015r. odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z dzielnicowym z Komisariatu Policji nr 2 w Katowicach – posterunkowym Adrianem Sawą. Przybliżył on młodzieży pojęcia: wykroczenie i przestępstwo. Jako wykroczenie wskazał np. przechodzenie na czerwonym świetle.  Omówił wymiary mandatów(co w istotny sposób interesowało młodzież) – wg taryfikatora lub      wg oceny sytuacji przez policjanta. Wśród najczęściej spotykanych wykroczeń młodzieży wymienił spożywanie alkoholu w miejscach  niedozwolonych(ulice, parki i place) oraz palenie tytoniu            w miejscach zabronionych (przystanki, środki komunikacji miejskiej, place zabaw czy szkoły). Jako inne przykłady łamania prawa przez młodzież wymienił: kradzieże, bójki, znęcanie się fizyczne         i psychiczne, niszczenie mienia, podrabianie dokumentów, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków. Ponadto omówione zostały coraz bardziej powszechne przestępstwa internetowe, takie jak: pomówienia, umieszczanie zdjęć bez zgody, podszywanie się pod czyjeś dane osobowe.           Co ważne, policjant zawsze informował młodzież o konsekwencjach prawnych tych wszystkich wykroczeń.

Posterunkowy zdefiniował również pojęcia takie jak: rewizja, kontrola osobista, przeszukanie.  Młodzież zainteresowana była przebiegiem ścieżki zawodowej policjanta. Dlatego też nasz gość opowiedział o swojej drodze kariery. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.

9 kwietnia odbyło się spotkanie młodzieży z ratownikiem medycznym panem Przemysławem Guziorem. Ćwiczenia praktyczne, zgodnie z wskazówkami ratownika, były formą utrwalenia umiejętności naszych uczniów, które zdobyli już wcześniej na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.          Pod okiem ratownika układali poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Chętnie przystępowali do akcji reanimacyjnej, również  z  zastosowaniem nowoczesnego sprzętu(defibrylatora). Ponadto ratownik medyczny zaznajomił uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdleń, złamań, zwichnięć, zaopatrywania ran i krwotoków.  

 

Wnioski:

Dzięki przeprowadzonym prelekcjom uczniowie:

- mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, szkole, na ulicy,

- poznali zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,

- utrwalili zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- poznali konsekwencje łamania prawa.

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia ze spotkania z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, zdjęcia ze spotkania z policjantem.Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena       na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 14( w każdej klasie, w ramach godzin z wychowawcą) Liczba uczestników-210 uczniów. Do jury przesłano pocztą elektroniczną informację o wykonaniu zadania.

 

Uczniowie chętnie brali udział w dyskusjach. Wykazywali bardzo zdroworozsądkowe podejście       do problemów i wyciągali budujące wnioski. Uczniowie chętnie odgrywali 4 scenki zaproponowane przez organizatora konkursu w scenariuszu zajęć. Żywiołowo reagowali na pytania wychowawców. Podczas burzy mózgów uczniowie chętnie podchodzili do tablicy i wpisywali źródła praw człowieka. Sporo emocji wywoływał temat używania przekleństw przez młodzież.                            W wypowiedziach pojawiały się stwierdzenia, że przekleństwa: ubarwiają życie, dodają dorosłości, są sposobem na odreagowanie, ale też są wyrazem ubóstwa języka. Uczniowie opowiadali o swoim stosunku do wulgaryzmów i o swoich doświadczeniach.  Opowiadali o zaczepkach słownych, jakich doświadczali i jaka ich zdaniem była ich moc.

 

W wyniku przeprowadzonych dyskusji uczniowie formułowali m.in. takie wnioski: 

- kultura języka jako element kultury osobistej podupada ,

- nadużywanie niektórych przekleństw związane jest z faktem tak dużego ich spowszednienia,         że przestały na niektórych osobach robić jakiekolwiek wrażenie - niektórzy np. nie zdają sobie sprawy, że używają słów, potocznie określanych jako 'nieparlamentarne'

- przekleństwa są w środowisku młodzieży akceptowaną częścią mowy codziennej ,

- przyczynami używania przekleństw przez uczniów są wzory kultury przekazywane przez media  (telewizja , Internet), środowisko lokalne(rodzina, koledzy, załogi zakładów pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne),

- część uczniów próbuje zmienić swoje nawyki w kulturze słowa, dostrzegając możliwości poprawy swojego wizerunku np. jako pracownika,

- część uczniów nie widzi w nadużywaniu przekleństw nic złego i nie traktują tego jako przejawu agresji słownej, ale jako ,,znak naszych czasów” w języku.

 

Niektóre klasy próbowały redagować kodeks postępowania w szkole. Znalazły się w nim stwierdzenia typu:

- szanuję koleżanki i kolegów,

- kontroluję swoje słownictwo,

- pomagam w nauce słabszym ode mnie,

- dbam o higienę osobistą,

- uczestniczę w imprezach organizowanych na terenie szkoły,

- uśmiecham się,

- dbam o kulturalne zachowanie w czasie przerw.

 

Wnioski:

Przeprowadzone pogadanki pozwalają na stwierdzenie, że uczniowie naszej szkoły są otwarci           i w razie niebezpieczeństw wszelkiego rodzaju wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc i chętnie reagują w kryzysowych sytuacjach.

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, fotografie kart pracy, plakatów, efektów burzy mózgów, zdjęcia odgrywanych w salach scenek.Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 14. Liczba uczestników 234. Do jury przesłano informację o wykonaniu zadania drogą elektroniczną.

 

Zadanie 5. zostało zrealizowane we wszystkich klasach na godzinach z wychowawcą. Najczęściej zajęcia przybierały formę pogadanek na temat używek i substancji psychoaktywnych. Pogadanki prowokowały dyskusje o zagrożeniach spowodowanych korzystaniem z narkotyków i dopalaczy. Uczniowie podawali argumenty ,,za” i ,,przeciw”, wpisując hasła na tablicy lub na arkuszach papieru.

Uczniowie, którzy znają problem z autopsji (oczywiście chodzi o środowisko, w którym mieszkają) mówili o aspektach tego problemu, które są im znane. Przedstawiali różne sposoby asertywnego odmawiania i naturalne metody poszukiwania szczęścia, które nie przynoszą żadnych strat. Budujące jest, że dyskusje na temat sposobów zapobiegania i walki z problemem kończyły się ogólnym wnioskiem uczniów, iż przed używkami można się obronić, warto to robić,                         a przed nałogiem najlepiej chroni ostrożność i zdrowy rozsądek.

Niektóre zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez wychowawców lub przez poproszonych o to uczniów(jedna z prezentacji uczniowskich w załączeniu). Uczniowie zdobyli wiedzę na temat substancji psychoaktywnych –     ich składu chemicznego, działania na mózg i cały organizm człowieka.

Interesujące efekty przyniosły również konkursy na antyreklamę używek(jeden z plakatów -                w załączeniu).

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, prezentację wykonana przez ucznia klasy IVAT, zdjęcie plakatu.Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena      na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów: 14. Liczba uczestników: 240. Do jury przesłano informację o wykonaniu zadania drogą elektroniczną.

 

    W dniach od 16 do 27 marca 2015r. we wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia,         w trakcie których wychowawcy wykorzystywali sugerowany scenariusz lub też realizowali swoje własne pomysły. Najczęściej podczas lekcji uczniowie proszeni byli o wymienienie  znanych im subkultur młodzieżowych. Pojawiały się przykłady: kiboli, blokersów, dresiarzy, „emo”, „skejtów”. Zadaniem uczniów było scharakteryzowanie osób przynależących do grup powszechnie uważanych za „złe”, czyli kiboli, blokersów i dresiarzy. Warto zaznaczyć, że wśród uczniów biorących udział   w zajęciach były osoby aktywnie kibicujące. Opinie uczniów pozwalały na stwierdzenie,                  że młodzież nie jest wolna od wpływu grup rówieśniczych.

    Uczniowie wskazywali przyczyny przystępowania do różnorakich formalnych lub nieformalnych grup, m.in. takie jak: grupa daje akceptację i poczucie bezpieczeństwa, jest sposobem na ucieczkę       od problemów. Jednak młodzież dostrzegała przede wszystkim ujemne strony przynależności do jakiejś grupy. Wśród zagrożeń wynikających z wciągnięcia do „paczki” wymieniano na przykład konieczność spełniania oczekiwań grupy, sięganie po używki, robienie rzeczy, na które nie ma się ochoty, długi, konflikty z prawem. Uczniowie dostrzegali, że grupa odbiera jednostce indywidualność, możliwość samostanowienia.

    W czasie zajęć podejmowano zagadnienie presji społecznej oraz asertywności. Uczniowie pracowali w grupach. Ustalali różnice pomiędzy zachowaniami asertywnymi, agresywnymi                i uległymi. Nauczyciele podkreślali, że nie zawsze wystarczy powiedzieć stanowczo "NIE", czasem trzeba poprosić kogoś o pomoc (wychowawcę, rodziców, policję).

 

Wnioski:

- uczniowie chętnie angażowali się w zajęcia, opowiadali o własnych doświadczeniach,

- uczniowie wskazywali, że najtrudniejsze dla nich relacje to relacje z „kibolami” – to ich zdaniem, najbardziej niebezpieczna grupa,

- w kontaktach międzyludzkich należy być sobą, nie ulegać presji,

- zalecana postawa to ostrożność i asertywność,

- uczniowie znają konsekwencje przynależności do grupy, dostrzegają zagrożenia i wiedzą, jak bronić się przed wciągnięciem do „paczki”.

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, prezentację wykonaną przez uczennice klasy IIBT, scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie IIICT.Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 14. Liczba uczestników 246. Do jury przesłano informację o wykonaniu zadania drogą elektroniczną.

 

             Od 16 do 27 marca 2015r. we wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia, których celem było przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności. Nauczyciele wykorzystywali zarówno sugerowany konspekt, jak również swoje, autorskie pomysły na realizację tematu. Pomocna okazała się broszura opublikowana przez Stowarzyszenie Amnesty International „Stop dyskryminacji. Razem mamy siłę. Materiały do pracy w grupach”. Zajęcia były urozmaicane filmami dydaktycznymi („Niepełnosprawni są wśród nas”), materiałami dydaktycznymi ze strony www.niepełnosprawni.pl. Uczniowie doskonale rozumieli przesłania filmów. Chętnie zabierali głos w dyskusji. Wiele emocji obudził film dokumentalny o Nicku Vujicicu, który urodził się bez rąk        i nóg. Film pokazywał, jak doskonale pływa, jeździ na deskorolce. Australijczyk opowiadał o swoich marzeniach i doświadczeniach u boku swojej ślicznej i całkowicie pełnoprawnej żony. Tu dyskusja skupiła się na determinacji i na tym, ile można osiągnąć, mimo niesamowitych ograniczeń.              W konwersatoriach uczniowie wyrazili opinię, iż niepełnosprawni nie życzą sobie, aby traktować ich inaczej. Taka pobłażliwość to dla nich oznaka naszej litości - a tego Oni sobie nie życzą, ponieważ poniża ich to i pokazuje, że traktujemy ich w wyjątkowy sposób.

 

Niektórzy uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami. Mają wśród swoich znajomych osoby niepełnosprawne i wiedzą, jak należy się w stosunku do nich zachować. Warto nadmienić, że          do klasy III ET uczęszcza uczeń z zespołem Aspergera i bardzo dobrze funkcjonuje w środowisku szkolnym, co świadczy o tym, że omawiane na konwersatoriach treści, to nie tylko teoria.

Uczniowie w ramach zajęć wskazywali na bariery architektoniczne oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele przekazywali uczniom wiedzę, na temat tego, gdzie należy szukać informacji               na temat różnych rodzajów niepełnosprawności(materiały w bibliotece szkolnej, Internet).

W realizację tego zadania wpisuje się również udział trójki naszych uczniów w Wirtualnym Festiwalu Antydyskryminacyjnym.

Uogólniając, uczniowie najczęściej formułowali następujące wnioski:

- niestety, pomimo iż sytuacja się poprawia, nadal istnieją różnego rodzaju bariery                           dla niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, przeszkadzające w normalnym funkcjonowaniu        w społeczeństwie;

- w Polsce nie stworzono wystarczającej sieci placówek pomocowo – opiekuńczych                        dla niepełnosprawnych;

- osoby niepełnosprawne powinny być traktowane i doceniane na równi z osobami sprawnymi;

- osoby niepełnosprawne potrzebują zrozumienia i akceptacji;

-bardzo ważne jest właściwe komunikowanie się, tolerancja, empatia i gotowość niesienia pomocy.

 

W załączeniu przesłano: 10 zdjęć z przeprowadzonych konwersatoriów, sprawozdanie                       z przebiegu zajęć w klasie IIICT, zdjęcia ze spaceru po najbliższej okolicy szkoły, dokumentujące zauważone przez uczniów udogodnienia i bariery dla osób niepełnosprawnych, sprawozdanie            z udziału drużyny uczniów ZSB w Wirtualnym Festiwalu Antydyskryminacyjnym, zdjęcia zaświadczeń o udziale w Wirtualnym Festiwalu Antydyskryminacyjnym, prezentacja dotycząca postawy wobec osób niepełnosprawnych, wykonana przez uczennice klasy IIBT.  Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się                w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów: 14.  Liczba uczestników spotkania: 37 uczniów. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas. Zaproszeni goście: pracownicy MOPS w Katowicach, panie Aleksandra Gola-Kawaler oraz pani Iwona Słomka. Do jury przesłano informację o wykonaniu zadania droga elektroniczną.     1 kwietnia 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach paniami Aleksandrą Gola-Kawaler oraz panią Iwoną Słomką(panie są zatrudnione w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej  Nr 6 na ul. Czecha 2          w Katowicach). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich klas. Ich zadaniem było późniejsze przedstawienie pozostałym uczniom z klasy problematyki spotkania.

    Zaproszone Panie opowiadały o swoich już kilkunastoletnich doświadczeniach zawodowych, chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez młodzież. Panie w swoich wypowiedziach poruszyły kilka ważnych tematów. Jednym z nich była procedura uruchamiania Niebieskiej Karty. Pojawiła się informacja dotycząca Niebieskiej Linii oraz inne istotne informacje dotyczące tego, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji kryzysowej.

   Pani A. Gola-Kawaler zaznajomiła młodzież z zasadami przyznawania świadczeń socjalnych. Przedstawiła najważniejsze założenia Ustawy o pomocy społecznej. Zaprezentowała także strukturę MOPS w Katowicach( 10 punktów terenowych).

   Pani Iwona Słomka poinformowała młodzież, że pracownicy MOPS zajmują się trzema głównymi aspektami pomocy społecznej:

 1. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

 2. Pomoc rodzinom z trudnościami opiekuńczymi

 3. Pomoc osobom bezrobotnym

Szczególnie dużo uwagi poświęciła pierwszemu aspektowi, którym od lat się zajmuje.

 

Ponadto panie zachęciły młodzież do odwiedzenia strony internetowej MOPS  w Katowicach,           na której można znaleźć informacje o realizowanych programach, m. in.:

-„Damy radę”-program aktywizacji zawodowej,

- „IT w służbie potrzebującym”,

- „Klub Integracji Społecznej”

Panie Aleksandra Gola-Kawaler oraz Iwona Słomka wręczyły uczniom zgromadzonym na spotkaniu  ulotki informacyjne, w których znajdowały się przydatne adresy i numery telefonów. Na koniec podkreślono, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach ma uruchomiony telefon zaufania.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele wszystkich klas, zapoznali swoje zespoły klasowe

ze zdobytą na spotkaniu wiedzą. Na zajęciach w klasach dyskutowano również na temat znanych uczniom z autopsji problemów ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rozważano różne możliwości udzielania im pomocy. Wychowawcy na lekcjach wykorzystywali scenariusz przygotowany przez organizatora Konkursu.

 

Wnioski:

Uczniowie:

- uświadomili sobie, że w sytuacji kryzysowej nie pozostają sami, mogą zawsze zwrócić się               o pomoc do stosownych instytucji,

- poznali bardzo szeroki zakres pomocy, jaką świadczy MOPS w Katowicach: pomoc materialna, poradnictwo, pomoc dla osób zaburzonych psychicznie, pomoc dla osób bezdomnych, pomoc        dla osób z problemem alkoholowym, pomoc dla osób z problemem bezrobocia, pomoc                  dla młodzieży i rodziny, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, przeciwdziałanie     przemocy,

- dowiedzieli się, jakie są metody wspierania osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji,

- zdobyli wiedzę na temat podstawowych metod pracy socjalnej,

-przedyskutowali kwestię: „Czy samo monitorowanie może stanowić skuteczną pomoc?”

- poznali sposoby pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, z ważnym zastrzeżeniem, że należy takie osoby stale motywować do pracy nad sobą,

- poznali procedurę Niebieskiej Karty.

 

W załączeniu przesłano zdjęcia ze spotkania młodzieży z pracownikami MOPS w KatowicachZadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego –              w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich                i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.Wykonanie:

Liczba konwersatoriów: 14.  Liczba uczestników: 228. Kto prowadził konwersatoria? Konwersatoria prowadzili wychowawcy, przy współudziale pedagoga szkolnego pana Ireneusza Szylaka, który jest także kuratorem sądowym. O obowiązku przestrzegania prawa mówił także, na spotkaniu                  z młodzieżą policjant, posterunkowy Adrian Sawa. Informację o wykonaniu zadania przesłano jury drogą elektroniczną.

 

Celem konwersatoriów było uświadomienie młodzieży, czym jest  prawo. Nauczyciele-wychowawcy zwracali szczególną  uwagę  na podstawowe  reguły  prawa  cywilnego

i karnego. Niektórzy z prowadzących wykorzystali na zajęciach prezentacje dotyczące obowiązku przestrzegania prawa,  które są dostępne w zasobach Internetu. Kurator sądowy dzielił się                  z młodzieżą swoimi doświadczeniami zawodowymi. Przytaczał konkretne przykłady, które najbardziej interesowały uczniów. Zaznajomił uczniów z następującymi zagadnieniami: konsekwencje łamania prawa przez młodzież, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, wykroczenie a przestępstwo, demoralizacja.

Prezentacje oraz spotkania z kuratorem sądowym prowokowały młodzież do dyskusji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie przestępczości  nieletnich. Uczniowie podawali przykłady łamania prawa, zastanawiali się, dlaczego ludzie nie przestrzegają przepisów prawnych. Żywiołową dyskusję wywoływały kary za przewinienia i przestępstwa w ruchu drogowym - przytaczane na zajęciach fragmenty Kodeksu Karnego oraz fragment filmu Happening Street Art. ,,Zaostrzyć kary dla pijanych kierowców.

Hasło „prawo nie jest po to, by karać innych, ale wychowywać” stało się „przyczynkiem”                do dyskusji. Krytycznie obserwujący rzeczywistość uczniowie, wskazywali na przykłady „niedoskonałości” naszego systemu prawnego. Stwierdzenie: „Prawo obowiązuje każdego, także ucznia” jest dla młodzieży naszej szkoły tak oczywiste, że często nie skłania                                       do zastanowienia się nad tym, że istnieją regulacje prawne, do których należy się stosować. Wychowawcy przypomnieli, że palenie papierosów i picie alkoholu w miejscach publicznych, posiadanie narkotyków, nękanie przy użyciu telefonu, a także wagary, to wykroczenia, za które można odpowiadać przed sądem.

 

Wnioski:

Zajęcia dotyczące zagadnień prawnych są bardzo potrzebne. Uczniowie posiadają bardzo populistyczną wiedzę na temat znaczeń pojęć prawnych, często mijającą się z rzeczywistym ich znaczeniem.W opinii wielu wychowawców,elementy prawa dla nastolatków powinnybyć przedmiotem zajęć obowiązkowych. Zajęcia dotyczące obowiązku przestrzegania prawa spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zrozumieli, że prawo jest potrzebne i powinno być przestrzegane. Uświadomili sobie, czym może się skończyć nieprzestrzeganie prawa.

 

W załączeniu przesłano: zdjęcia ze spotkania z policjantem, zdjęcia wykonane na pogadankach kuratora sądowego, scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie IIICT, prezentacje wykorzystywane w trakcie zajęć.Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

W ramach realizacji zad. nr 10, w naszej szkole przeprowadzono trzy akcje profilaktyczne. Łącznie w akcjach wzięło udział 134 uczniów. Do jury informację o wykonaniu zadania przesłano drogą elektroniczną.

 

Opis przeprowadzonych akcji:

 

 1. Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

 

16 grudnia 2014r. uczniowie reprezentujący różne klasy zorganizowali akcję informacyjną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS. Rozdawali kolegom i koleżankom ulotki oraz czerwone kokardki - symbol walki z AIDS.

 

 1. Akcja rzucania palenia

 

13 stycznia 2015r., w ramach szkolnej akcji rzucania palenia, uczniowie klasy 1A, przebrani            w symboliczne stroje szkieletów, przeszli korytarzami szkoły, skandując hasła na temat negatywnych skutków zdrowotnych palenia tytoniu. Uczniowie nieśli wykonane samodzielnie transparenty,  na których widniały hasła dotyczące szkodliwości palenia papierosów, rozdawali ulotki na temat profilaktyki antynikotynowej. Bardzo sugestywnie przekonywali wszystkich            do rzucenia palenia. Warto podkreślić, że uczniowie samodzielnie zaprojektowali ulotki informacyjne oraz wykonali stroje.

 

 1. Akcja profilaktyczna dotycząca higieny jamy ustnej

 

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. odbyła się szkolna akcja profilaktyczna poświęcona higienie jamy ustnej. W prelekcjach wzięło udział sześć klas: IAT, IIAT, IIICT, IVDT, IVAT, Ia zsz  
Wykłady połączone z praktycznymi ćwiczeniami zrealizowały, zaproszone do szkoły, słuchaczki CKZiUWŚ w Katowicach,  pod kierunkiem pani Soni Orczykowskiej - inżyniera techniki dentystycznej. Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.       

 

Efekty przeprowadzonych akcji:

- promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia,

- wzrost świadomości prozdrowotnej uczniów,

- kształtowanie postawy solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS,

- przeciwdziałanie uzależnieniu od nikotyny,

- wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej,

- ukazanie negatywnych skutków niedbałości o higienę jamy ustnej.W załączeniu przesłano: zdjęcia ze szkolnej akcji rzucania palenia, zdjęcie wykonanych przez uczniów kokardek, rozdawanych podczas szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, zdjęcia z prelekcji dotyczących higieny jamy ustnej.Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

 

Zadania konkursowe były sukcesywnie, terminowo wykonywane. Zrealizowano je we wszystkich klasach, przy szczególnym zaangażowaniu zarówno uczniów, jak i wychowawców. Z całą pewnością wykonanie zadań konkursowych przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszej szkole. Należy bardzo wysoko ocenić program konkursu oraz jego sprawną organizację.

 

Informacje dodatkowe dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ZSB w Katowicach w trakcie realizacji zadań konkursowych:

-wprowadzenie nowej instrukcji przeciwpożarowej, w związku z remontem szkoły i wydzieleniem stref przeciwpożarowych(zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych);

-wymiana hydrantów;

-przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego;

-kompleksowy przegląd infrastruktury sportowej;

-wymiana tablic ostrzegawczych i informacyjnych na boiskach zewnętrznych;

-sprawdzenie i uzupełnienie regulaminów wszystkich klasopracowni;

-wprowadzenie korekt do kart ryzyka zawodowego;

-wymiana oznaczenia środków niebezpiecznych, zgodnie z nową normą;

-zakup 9 nowych apteczek(spełniających wymogi normy DIN 13157) do pomieszczeń szkolnych;

-zaktualizowanie regulaminu dyżurów nauczycielskich.

/szkoła, organizator konkursu/                                      Dyrektor szkoły: mgr Renata Matla-KocotZespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

w Katowicach

ul. Techników 11 40 326 KatowicePartnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 10
Bieżący tydzień: 105
Poprzedni tydzień: 146
Bieżący miesiąc: 462
Poprzedni miesiąc: 574
Ogółem: 110448