Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

Lipiec 1945

Egzaminy wstępne sprawdzające poziom przygotowania ogólnego zawodo­wego kandydatów na Kurs Kreślarsko-Pomiarowy w Katowicach. Do udziału w kur­sie zakwalifikowano 27 osób. Organizatorami kursu i zarazem pierwszymi nauczycielami są: dr inż. Henryk Leśniok Naczelnik Wydziału Pomiarów Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Wojewódz­kiego, mgr inż. Stefan Szancer i mgr inż. Stanisław Majewski. Kurs przeznaczony był dla osób pracujących w zawodzie, a nieposiadających formalnych uprawnień za­wodowych oraz dla młodych ludzi, którym w zdobyciu wykształcenia przeszkodziła II wojna światowa.

Październik 1945

Oficjalna inauguracja zajęć dla słuchaczy Kursu Kreślarsko-Pomiarowego, pierwszej szkoły geodezyjnej w województwie katowickim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, Głównego Urzę­du Pomiarów Kraju, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Kandydaci na asystentów mierniczych uczą się takich przedmiotów zawo­dowych, jak: kosmografia, miernictwo niższe, kaligrafia, kreślenia techniczne i sytu­acyjne, ustawodawstwo miernicze, instrukcje pomiarowe. Zajęcia odbywają się po­południami w budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych przy ulicy Krasińskiego w Katowicach.

 Luty 1946

Pierwszy dzwonek w Państwowym Gimnazjum Mierniczym w Katowicach. Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Stefan Szancer - znakomity fachowiec, specja­lista w zakresie geodezji inżynieryjno- przemysłowej, wychowawca młodzieży. Państwowe Gimnazjum Miernicze w Katowicach jest pierwszą średnią szkołą techniczną kształcącą geodetów w woje­wództwie katowickim. Na podstawie wyni­ków egzaminów wstępnych do pierwszej klasy Gimnazjum Mierniczego przyjęto 40 słuchaczy.

Wrzesień 1946

Zakończenie zajęć Kursu Kreślarsko-Pomiarowego. Absolwenci kursu otrzymują tyłuł asystenta mierniczego, a ponadto mogą kontynuować naukę w drugiej kla­sie nowopowstałego Państwowego Liceum Mierniczego.

 Maj 1947

Pierwsza matura w Państwowym Liceum Mierniczym w Katowicach. Absol­wenci szkoły składają przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzamin dojrza­łości, a w wyniku egzaminu zawodo­wego uzyskują tytuł technika mierni­czego.

Gimnazjum Miernicze oraz Lice­um Miernicze, są w owym czasie ściśle z sobą powiązane. Dyrektorem obu pla­cówek zostaje mgr inż. Stefan Szan­cer, uczą w nich ci sami nauczyciele, a zajęcia odbywają się w jednym ze skrzy­deł budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych przy ulicy Krasińskiego w Katowicach.

Rok 1948r.

Pierwsza „mała matura” w Gimnazjum Mierniczym w Katowicach.

Wrzesień 1950r.

W wyniku zmiany organizacyjnej Liceum Miernicze i Gimnazjum Miernicze w Katowicach zostają przemianowane w Państwowe Technikum i Liceum Geodezyjne. Dyrektorem szkoły mianowano inż. Stanisława Grzyba.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach wraz z Komitetem Rodzicielskim działającym w szkole fundują Sztandar dla Technikum Geodezyjnego w Katowicach.

Wykaz przedmiotów zawodowych nauczanych w owym czasie jest imponujący. Przyszli technicy geodeci muszą opanować między innymi wiedzę z: miernictwa, kreśleń mierniczych i pisma technicznego, urządzeń rolnych, pomiarów miejskich i planów zagospodarowania przestrzennego, gleboznawstwa i taksacji rolnych, geometrii wykreślnej a ponadto encyklopedii melioracji rolnych, encyklopedii budownictwa lądowo-wodnego, encyklopedii prawa, kosmografii i encyklopedii rolnictwa i leśnictwa.

 

Rok 1952r.

Przejęcie nadzoru nad Państwowym Technikum Geodezyjnym przez Centralny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. Fakt ten przyniósł szkole określone korzyści, bowiem wydział zajmujący się w CUGiK szkolnictwem zawodowym zaopatrywał podlegające mu placówki w nowoczesny sprzęt, także z importu.

Wrzesień 1952r.

Dyrektorem Technikum Geodezyjnego zostaje ponownie mianowany mgr inż. Stefan Szancer

Wrzesień 1954r.

Stanowisko dyrektora Technikum Geodezyjnego obejmuje mgr Aleksander Woldański.

Wrzesień 1956 r.

Decyzja o wydłużeniu cyklu kształcenia w Technikum Geodezyjnym. Uczniowie, rozpoczynający naukę we wrześniu, uczęszczają do szkoły przez pięć lat.

 

1 września 1961 r.

Oficjalna inauguracja zajęć w Państwowej Szkole Technicznej, której słuchacze, absolwenci liceów ogólnokształcących po trzech latach nauki mogą uzyskać kwalifikacje technika geodety.

Funkcję dyrektora nowopowstałej placówki powierza się mgr. Aleksandrowi Woldańskiemu.

 

Wrzesień 1968 r.

Ostatni nabór uczniów do klasy pierwszej Technikum Geodezyjnego. Wznowienie rekrutacji następuje dopiero w roku szkolnym 1973/74, w wyniku licznych interwencji u władz oświatowych podejmowanych zarówno przez dyrekcję placówki, jak i środowisko geodezyjne.

Sierpień 1969 r.

Utworzenie Technikum Elektromechanicznego w Katowicach, w którym kształcenie odbywa się w kierunkach: mechanika precyzyjna, maszyny analityczne.

Powołanie mgr. Jana Kuźnara na stanowisko dyrektora Technikum Elektromechanicznego. Tymczasową siedzibą nowo powstałej szkoły zostaje Technikum Poligraficzno-Mechaniczne w Katowicach-Piotrowicach.

Wrzesień 1969 r.

Przejęcie przez Politechnikę Śląską w Gliwicach budynku przy ulicy Krasińskiego w Katowicach, dotychczasowej siedziby szkoły. Organ prowadzący szkołę wskazał wprawdzie lokalizację nowej placówki, lecz budynek w Katowicach- Dąbrówce Małej nie był jeszcze gotowy, w tej sytuacji konieczne staje się tymczasowe przeniesienie Technikum Geodezyjnego do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Szafranka.

1 marca 1971 r.

Przekazanie geodetom i elektromechanikom nowego, oczekiwanego od kilku miesięcy obiektu przy ulicy Techników 9. W budynku znalazły się: Technikum Geodezyjne wraz z Pomaturalnym Studium Geodezyjnym, którym zarządzanie powierzono mgr. Aleksandrowi Woldańskiemu oraz Technikum Elektromechaniczne, którego dyrektorem nadal jest mgr Jan Kuźnar. Od tego momentu historia Technikum Geodezyjnego splatać się zaczyna z dziejami Technikum Elektromechanicznego.

Wrzesień 1971 r.

W Technikum Elektromechanicznym w miejsce kierunku: maszyny analityczne, pojawiają się trzy nowe specjalności: elektroniczne maszyny matematyczne, urządzenia zewnętrzne i urządzenia przygotowywania danych do EMC. Stopniowo wygaszany jest kierunek mechanik urządzeń precyzyjnych.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój elektroniki, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o utworzeniu pierwszej pracowni elektronicznej. W początkowym okresie swojego istnienia, była najlepiej wyposażoną w przyrządy pomiarowe pracownią w województwie.

Wrzesień 1972 r.

Nadanie szkołom przy ul. Techników 9 nowej nazwy Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Katowicach-Dąbrówce Małej. Szkołę tworzą: Technikum Elektromechaniczne, Technikum Geodezyjne, Policealne Studium Zawodowe (geodezyjne, optyka okularowa, elektromechanik sprzętu domowego). Dyrektorem Zespołu zostaje mgr Jan Kuźnar.

W związku ze zwiększeniem się liczby oddziałów utworzone zostaje stanowisko wicedyrektora szkoły. Funkcję tę obejmuje nauczycielka języka polskiego, mgr Teresa Trojan-Haberka.

Kwiecień 1973 r.

Utworzenie warsztatów elektryczno-elektronicznych, których kierownikiem zostaje Rafał Kanert.

Uruchomienie warsztatów rozwiązało poważny problem, jakim było szkolenie praktyczne młodzieży.

Maj 1973 r.

Wznowienie naboru do Technikum Geodezyjnego, wstrzymanego w roku 1968

Wrzesień 1973 r.

Powołanie do życia Liceum Zawodowego nr 6, którego uczniowie kształcą się w dwóch równoległych klasach, zdobywając zawód: elektromechanik urządzeń przemysłowych.

Wrzesień 1975 r.

Rozpoczęcie w Liceum Zawodowym kształcenia monterów urządzeń elektronicznych.

Uzyskanie przez warsztaty szkolne pełnej niezależności administracyjnej. Kierownikiem jednostki zostaje mgr inż. Rudolf Nowak. Kierownictwo warsztatów zostaje zobowiązane do pozyskiwania specjalistycznych zleceń. W ramach prac nauczyciele zajęć praktycznych, tworzą prototypy pracowni nauczania początkowego oraz pracowni fizyko-elektrotechnicznych, które z kolei na zajęciach praktycznych są wyko­nywane przez uczniów, a następnie montowane nie tylko w szkołach naszego regionu, lecz także w wielu odległych miejscach na terenie kraju.

Wrzesień 1976 r.

Po rezygnacji mgr Teresy Trojan-Haberki z funkcji wicedyrektora szkoły stanowisko obejmuje mgr Janusz Plichta - nauczyciel wychowania fizycznego. Od roku szkolnego 1976/77, zostaje utworzone stanowisko drugiego wicedyrektora, powołana na nie zostaje nauczycielka fizyki mgr Emilia Rechowicz.

Powstanie pierwszej pracowni informatycznej.

Pracownia informatyczna, zwana potocznie salą komputerową, jedną z pierwszych tego typu w województwie katowickim, powstała dzięki pomocy Zakładów Elektro-Energetycznych w Bydgoszczy, które przekazały szkole nieodpłatnie M.C. „ODRA1204”.

Maszyna cyfrowa ODRA 1204 pochodząca z 1967 r., stosowana jest prawie wyłącznie do obliczeń naukowo-technicznych. W ciągu 5 lat jej produkcji wytworzono jedynie 179 tych maszyn.

Kwiecień 1978 r.

Początek działalności szkolnego studia telewizyjnego.

Jedno z pierwszych nagrań programu telewizyjnego odbyło się w październiku 1978 r. i związane było z intronizacją Karola Wojtyły, po wyborze na papieża, transmitowaną przez Telewizję Polską. Chcąc uwiecznić tak wyjątkowe wydarzenie, uczniowie dokonali rejestracji transmisji telewizyjnej na pierwszym magnetowidzie produkcji polskiej MTV 10. Szkolne studio telewizyjne dysponowało także własną kamerą, która zbudowana została przez uczniów klasy maturalnej.

Wrzesień 1978 r.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania zostaje zmieniona nazwa szkoły. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 przemianowany zostaje na Zespół Szkół Technicznych w Katowicach. Dyrektorem placówki pozostaje mgr Jan Kuźnar, funkcję wice dyrektora pełni nadal mgr Emilia Rechowicz, stanowisko drugiego zastępcy powie­rzone zostaje mgr. Markowi Floriańskiemu, nauczycielowi przedmiotów elektronicznych, Komendantowi Szczepu ZHP.

Wraz z ogromnym rozwojem elektroniki w miejsce klasy o specjalności: elektroniczne maszyny matematyczne, powstaje nowy kierunek: urządzenia elektroniczne.

Styczeń 1979 r.

Rozpoczęcie debaty nad wyborem nazwiska patrona Zespołu Szkół Technicznych. Do akceptacji władzom politycznym i oświatowym przedstawiono postać gen. Sylwestra Kaliskiego, wybitnego specjalisty w zakresie fizyki technicznej, członka Polskiej Akademii Nauk i wykładowcy w Wojskowej Akademii Technicznej, którą kierował jako rektor w latach 1967-74. Generał Sylwester Kaliski pracował też naukowo w dziedzinach: mechaniki, akustyki, elektro- i termodynamiki oraz teorii pól sprzężonych.

Marzec 1980 r.

Przyznanie szkole prawa posiadania sztandaru i zatwierdzenie jego projektu.

15 listopada 1980 r.

Oficjalne uroczystości związane z nadaniem imienia Zespołowi Szkół Technicznych w Katowicach. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz oświatowych i politycznych, reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej i zakładu opiekuńczego, dyrektorzy i młodzież zaprzyjaźnionych szkół oraz Grono Pedagogiczne i uczniowie szkoły. Kurator Oświaty i Wychowania mgr Marian Rauszer odczytał oficjalny akt nadania Zespołowi Szkół Technicznych imienia gen. Sylwestra Kaliskiego, dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego, mgr inż. Hubert Rak, absolwent Liceum Mierniczego i były nauczyciel Technikum Geodezyjnego, przekazał na ręce dyrektora szkoły mgr. Jana Kuźnara sztandar, ufundowany przez załogę przedsiębiorstwa.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popiersiem Patrona szkoły.

Ustanowienie dnia 15 listopada Dniem Patrona Szkoły.

Przyznanie wybitnym pedagogom związanym z placówką złotych i srebrnych odznak „Zasłużóny w rozwoju województwa katowickiego”.

Rok 1980 r.

Rozpoczęcie remontu korytarzy szkolnych.

Dzięki pomocy finansowej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Katowicach, wykonane zostają prace stolarsko-instalacyjne, mające na celu podwyższenie standardu budynku i podniesienie estetyki wnętrza szkoły.

Grudzień 1980 r.

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Zespołowi Szkół Technicznych im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach przyznana zostaje złota odznaka „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”.

Kwiecień 1981 r.

Zorganizowanie wraz z katowickim Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich eliminacji centralnych III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Udział drużyny Zespołu Szkół Technicznych zwieńczony zostaje pełnym sukcesem. Reprezentanci naszego Technikum odnoszą zwycięstwo indywidualne i zespołowe

13 grudnia 1981 r.

Ogłoszenie stanu wojennego. Odwołanie zajęć dydaktycznych. Wznowione w styczniu zajęcia lekcyjne trwały (bez ferii zimowych) do 30 czerwca 1982 r. Mimo rozlicznych trudności i istniejących napięć społecznych, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły starały się zapewnić młodzieży normalny rytm kształcenia i spokojną atmosferę pracy.

Sierpień 1982 r.

Zmiany na stanowisku wicedyrektora szkoły. Na emeryturę przechodzi mgr Emilia Rechowicz, na jej miejsce zostaje powołana mgr Maria Radajewska, uprzednio zatrudniona w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Wrzesień 1982 r.

Zmiana nazwy szkoły z Technikum Elektromechanicznego na Technikum Elektroniczne.

Powołanie do życia nowej szkoły wiąże się ściśle ze zmianą zainteresowań edukacyjnych uczniów szkół podstawowych.

Wrzesień 1983 r.

Kolejna zmiana kierunku kształcenia w Technikum Elektronicznym podyktowana została zapotrzebowaniem na nowych specjalistów. W miejsce specjalności: urządzenia zewnętrzne i urządzenia przygotowania danych EMC pojawia się specjalność: elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe.

Zakończenie naboru do Policealnego Studium Zawodowego o specjalności optyka okularowa.

Wrzesień 1984 r.

Uruchomienie pierwszej pracowni komputerowej.

Staraniem dyrekcji szkoła jako pierwsza na Śląsku została wyposażona w minikomputery Meritum produkowane przez zakłady elektroniczne ELZAB w Zabrzu.

Od 1 września 1984 r. zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, oprócz mgr. Marka Floriańskiego, który nadal pełni swoją funkcję, zostaje nauczycielka języka polskiego mgr Grażyna Szyling.

Sierpień 1987 r.

Na zasłużoną emeryturę odchodzi mgr Jan Kuźnar, związany z Technikum Geodezyjnym od 1953 r. Początkowo nauczyciel matematyki, następnie dyrektor Technikum Elektromechanicznego, twórca Zespołu Szkół Technicznych i przez 15 lat jego dyrektor, współautor wielu jego sukcesów.

Wrzesień 1987 r.

Dyrektorem szkoły zostaje mianowany mgr inż. Jan Konieczny.

Wrzesień 1989 r.

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Marek Floriański, wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Sylwestra Kaliskiego, nauczyciel przedmiotów elektronicznych, związany z placówką od początku swej pracy pedagogicznej.

Stanowisko zastępcy dyrektor mgr Marek Floriański powierza mgr Grażynie Szyling, która pełniła już wcześniej obowiązki wicedyrektora szkoły. Tym samym zostaje zlikwidowane stanowisko drugiego wicedyrektora.

Wrzesień 1990 r.

Zaprzestano naboru do Liceum Zawodowego kształcącego w zawodzie: elektromechanik urządzeń przemysłowych.

Dzięki współpracy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej szkoła otrzymuje osiem komputerów klasy IBM PC, z możliwością pracy w sieci.

Wrzesień 1991 r.

Utworzenie Technikum Elektrycznego, kierunek elektrotechnika przemysłowa.

Rok 1995 r.

Rozpoczęcie remontu warsztatów szkolnych, finansowanego z funduszy budżetu miasta.

Rok 1995 r.

Organem prowadzącym Zespołu Szkół Technicznych zostaje Miasto Katowice. Zmiana ta jest dla szkoły niezwykle korzystna. Dzięki dotacjom miejskim następuje odnowienie zasobów pracowni komputerowej i podłączenie jej do sieci Internet.

Utworzenie drugiej pracowni informatycznej, przeznaczonej dla geodetów. Pracownia powstaje dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu inż. Franciszka Matuszka. Środki finansowe na jej wyposażenie przekazali: Fundusz Rozwoju Geodezji, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Znaczny wkład w rozwój bazy sprzętowej szkoły miało także Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Katowice Sp. z o.o., które użyczyło szkole do bezpłatnego używania kompletną pracownię komputerową, składającą się z serwera, dwunastu stanowisk uczniowskich pracujących w sieci oraz plotera.

Wrzesień 1996 r.

Początek obchodów Roku Jubileuszowego, 50-lecia Technikum Geodezyjnego i 25-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach.

11-13 kwietnia 1996 r.

W ramach obchodów rocznicowych szkoła po raz drugi w swojej historii współorganizatorką XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

14 października 1996 r.

Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych Minister Edukacji Narodowej odznaczył Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych odznaką honorową „Za zasługi dla oświaty”.

Wrzesień 1997 r.

Utworzenie w Zespole Liceum Ogólnokształcącego. Wraz z aktem powołania liceum, zmieniona zostaje nazwa szkoły, która od tej pory brzmi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach.

W związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, w szkole utworzone zostaje stanowisko zastępcy dyrektora ds. wychowawczych, funkcja ta powierzona zostaje mgr inż. Annie Grawon, nauczycielce przedmiotów geodezyjnych.

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 1997/1998. Na uroczystość zorganizowana, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach licznie przybyli goście honorowi.

W związku z zatwierdzeniem nowych programów nauczania następują podyktowane nimi zmiany w kierunkach kształcenia. Następuje likwidacja specjalności na rzecz kształcenia szerokoprofilowego. W Technikum Elektronicznym szkoła kształci w zawodzie: technik elektronik, w Technikum Geodezyjnym - technik geodeta, a w Liceum Zawodowym w zawodzie: monter elektronik.

Czerwiec 1998 r.

Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną Honorowej Odznaki Szkoły. Jej pomysłodawcami byli dyrektor mgr Marek Floriański i mgr inż. Anna Grawon.

Od tego roku nagroda ta przyznawana jest osobom i instytucjom zaprzyjaźnionym ze szkołą, absolwentom osiągającym wyróżniające wyniki oraz wybitnym pedagogom, których praca przyczynia się do podniesienia prestiżu szkoły w mieście i regionie.

Marzec 1999 r.

Wizytacja księdza biskupa Stefana Cichego. W przemówieniu eminencja odniósł się do treści dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego „Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu”. Po przemówieniu i rozmowie z nauczycielami biskup wręczył zebranym tekst encykliki „Fides et ratio”. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.

Październik 2000 r.

Wicedyrektor szkoły mgr Grażyna Szyling otrzymuje propozycję podjęcia pracy naukowej w Zakładzie Diagnostyki Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i rezygnuje z zajmowanego dotychczas stanowiska w ZSTiO w Katowicach,

Czerwiec 2001 r.

Decyzja Rady Miasta Katowice o likwidacji Technikum Elektrycznego.

Ten typ szkoły istniał w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących stosunkowo krótko, ale jego uczniowie na stałe wpisali się w historię placówki. W trakcie zajęć praktycznych i przede wszystkim w ramach realizacji prac dyplomowych, uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przeprowadzili liczne modernizacje w szkolnej instalacji elektrycznej. Powstało oświetlenie na zewnątrz szkoły, w szkolnym radiowęźle wykorzystano nowe rozwiązania techniczne i co dla szkoły najistotniejsze - kompleksowo zmodernizowano sale warsztatowe, przystosowując je do wymogów bezpieczeństwa i zwiększonej liczby zajęć laboratoryjnych. Dzięki tym działaniom pomieszczenia w szkole są przystosowane do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czerwiec 2002 r.

Pierwsza rekrutacja do technikum i liceum ogólnokształcącego na podstawie wyników zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Zmiany, wynikające z wejścia w życie ostatniego etapu reformy oświatowej, spowodowały skrócenie cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym do trzech, a w technikum do czterech lat.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach zostaje członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych (SASP), skupiającego najaktywniejsze szkoły zawodowe i ich nauczycieli oraz dyrektorów województw śląskiego i małopolskiego. SASP jest stowarzyszeniem, w skład którego wchodzi 31 szkół zawodowych i technicznych.

Wrzesień 2003 r.

W związku z wejściem w życie ostatniego etapu reformy oświatowej zostaje zlikwidowane Liceum Zawodowe.

Kapitalny remont Sali gimnastycznej, polegający na wymianie okien, oświetlenia oraz położeniu nowoczesnej nawierzchni poliuretanowej.

Kwiecień 2004

Rozpoczęcie remontu pracowni informatycznej, przekształcenie e nowoczesną pracownię multimedialną.

13 sierpnia 2004 r.

Zmarł mgr Marek Floriański. Nagła śmierć długoletniego dyrektora szkoły, twórcy obecnego oblicza Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, współautora wielu jego sukcesów pogrążyła w żałobie całą społeczność szkoły. Uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych, grono pedagogiczne, związani w przeszłości ze szkołą nauczyciele, absolwenci i młodzież szkolna, odbyły się 18 sierpnia 2004 r. na cmentarzu w Katowicach-Bogucicach.

Wrzesień 2004 r.

Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły mgr inż. Anny Grawon, pełniącej dotychczas obowiązki wicedyrektora Zespołu. Stanowisko wicedyrektora zostaje powierzone mgr inż. Halinie Bieganowskiej, nauczycielce przedmiotów zawodowych.

Kwiecień 2005 r.

Wizytacja kanoniczna księdza arcybiskupa Damian Zimonia. Celem wizytacji było pasterskie błogosławieństwo, łączność i jedność arcybiskupa ze środowiskiem nauczycielskim i wspólnotą uczniów, ukazanie problemów współczesnego świata i wezwanie do modlitwy oraz troska arcybiskupa o sprawy ludu bożego i wspólnoty, jaką jest szkoła.

Wykonanie i uruchomienie w ramach ostatnich prac dyplomowych systemu monitoringu na zewnątrz szkoły oraz uzupełnienie i rozbudowa szkolnego systemu alarmowego.

Maj 2005 r.

Uczniowie Technikum Elektronicznego i Technikum Geodezyjnego po raz ostatni przystępują do egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w szkole, według dotychczas obowiązujących zasad.

W tym samym czasie odbywa się pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny, który na nowych zasadach zdają absolwenci liceum ogólnokształcącego.

Zakończenie montażu ogrodzenia terenów należących do szkoły.

Wrzesień 2005 r.

Przekształcenie szkoły ponadpodstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w szkołę ponadgimnazjalną. Rozpoczęcie przygotowań do obchodów Roku Jubileuszowego, 60-lecia Technikum Geodezyjnego i 35-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach.

Oddanie do użytku nowoczesnego kompleksu boisk sportowych o bezpiecznej, nowoczesnej nawierzchni syntetycznej.

W skład całego kompleksu o łącznej powierzchni 2500 m2 wchodzą boiska do uprawiania: piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Teren otoczony jest siatkami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkownikom. Wydatki poniesione na ich wykonanie zostały w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozpoczęcie remontu korytarzy szkolnych.

Istniejąca od ponad 20 lat boazeria została zdemontowana, na jej miejsce położono nowoczesne tynki typu marmurit. Dokonane zmiany podniosły estetykę, rozjaśniły wnętrza oraz przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Listopad 2005 r.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Akcent” w Katowicach reprezentowanym przez Prezesa Marka Plurę.

Zawiązanie się Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Jubileuszowego 60-lecia Technikum Geodezyjnego i 35-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach.

Czerwiec 2006 r.

Absolwenci Technikum Elektronicznego i Technikum Geodezyjnego zdają pierwszy egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który zastąpił egzamin z przygotowania zawodowego i tzw. obronę pracy dyplomowej.

Wrzesień 2006 r.

Główne uroczystości związane z 60-leciem Technikum Geodezyjnego i 35-leciem Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach.

Czerwiec 2006 r.

9 czerwca 2006 roku zorganizowany został dzień integracji środowisk: „Razem w naszej szkole”. W imprezie, nad którą patronat objęła senator RP Krystyna Bochenek, wzięli udział uczniowie ZSTiO im. gen Sylwestra Kaliskiego oraz wychowankowie Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Akcent.

Spotkanie miało zdecydowanie sportowy charakter. Wśród bogatej oferty konkursowej największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się te rozgrywki, w których osoby niepełnosprawne rywalizowały bezpośrednio z uczniami naszej szkoły. Były to mecze piłki nożnej i tenisa stołowego oraz rozgrywki szachowe.

Celem pomysłodawców imprezy było przybliżenie społeczności szkolnej problemów młodzieży niepełnosprawnej, stworzenie płaszczyzny porozumienia między uczniami ZSTiO a młodzieżą niepełnosprawną ruchowo, zamierzająca w przyszłości podjąć naukę w technikum elektronicznym lub liceum ogólnokształcącym.

 

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 10
Bieżący tydzień: 105
Poprzedni tydzień: 146
Bieżący miesiąc: 462
Poprzedni miesiąc: 574
Ogółem: 110448