Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

Technik drogownictwa samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy technik drogownictwa wykonuje je przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa dróg i obiektów mostowych) w firmach wykonawczych. Technik drogownictwa może również pracować w pomieszczeniach – urzędy administracji drogowej, pracownie projektowe, laboratoria drogowe.

Technik drogownictwa prawie zawsze pracuje w zespole. W zależności od wielkości i rodzaju zadania liczebność zespołu jest różna. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z właścicielami lub użytkownikami terenów przylegających do dróg. W związku z tym w zawodzie technik drogownictwa ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współżycia z ludźmi, zarówno z właścicielami terenów, jak i ze współpracownikami, którzy w tym zawodzie zmieniają się często – chociażby ze względu na specyfikę robót, lub miejsce wykonywanych robót.

Technika drogownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w terenie). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok, gdyż wiele pomiarów wykonywanych jest za pomocą przyrządów optycznych. Przydatny jest zmysł wyczucia odległości i oceny spadków terenu.

Technik drogownictwa może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w laboratoriach drogowych. Technik drogownictwa może założyć własną firmę. W zawodzie technika drogownictwa można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonawstwem robót drogowych: ziemnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych, kierowaniem robotami drogowymi, kosztorysowaniem robót, pełnieniem nadzoru w zakresie budowy dróg, ulic, autostrad i lotnisk oraz inżynierskich obiektów drogowych, eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami w urzędach administracji terytorialnej i samorządowej państwa.

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 10
Bieżący tydzień: 105
Poprzedni tydzień: 146
Bieżący miesiąc: 462
Poprzedni miesiąc: 574
Ogółem: 110448